Facebook Twitter Youtube

Відомості, зазначені у декларації Горяйнова А.М. про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за 2014 рік

 

Розділ І. Загальні відомості

1.

ГОРЯЙНОВ Андрій Миколайович

 

(прізвище, ім’я, по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків/серія та номер паспорта громадянина України - декларанта)

3.

Посада:

суддя Київського апеляційного адміністративного суду, голова суду

 

Розділ ІІ. Відомості про доходи

 

А. Одержані (нараховані) з усіх джерел в Україні

 

 

Перелік доходів

Сума одержаного (нарахованого) доходу

 

 

декларанта

членів сім’ї

 

5.

Загальна сума сукупного доходу, гривні, у т. ч.:

248 248

2 750 678

 

6.

заробітна плата, інші виплати та винагороди, нараховані (виплачені) декларанту відповідно до умов трудового або цивільно-правового договору (крім виплат, зазначених у позиціях 7, 8)

248 248

___________

 

 

11.

дарунки, призи, виграші

________________

819 115

 

16.

дохід від відчуження рухомого та нерухомого майна

________________

1 749 300

 

17.

дохід від провадження підприємницької та незалежної професійної діяльності

_______________

182 263

 

 

 

Б. Майно, що перебуває у власності, в оренді чи на іншому праві користування членів сім’ї декларанта

 

 

Перелік об’єктів

Загальна площа (кв. м)

 

29.

Земельні ділянки

1 200

 

31.

Квартири

35,8

 

70

 

39,4

 

 

 

 

 

Розділ V. Відомості про вклади у банках, цінні папери та інші активи

 

А. Вклади у банках, цінні папери та інші активи, що перебувають у власності  декларанта, та витрати декларанта на придбання таких активів (грн)

 

 

Перелік

Усього

у тому числі за кордоном

 

45.

Сума коштів на рахунках у банках та інших фінансових установах, у т. ч.:

13 050

______________

 

 

 

Зателефонувати до суду   • 044 254 21 99 • 097 517 67 65 •