Facebook Twitter Youtube

Відомості, зазначені у декларації Горяйнова А.М. про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за 2015 рік

 

Розділ І. Загальні відомості
 1. ГОРЯЙНОВ Андрій Миколайович
 2. Посада: cуддя Київського апеляційного адміністративного суду, голова суду   
 Розділ ІІ. Відомості про доходи
 А. Одержані (нараховані) з усіх джерел в Україні
        Перелік доходів    Сума одержаного
(нарахованого) доходу
 декларанта  членів сім’ї
 5.   Загальна сума сукупного доходу, гривні, у т. ч.:  2 008 006 _______
 6.
 заробітна плата, інші виплати та винагороди, нараховані  (виплачені) декларанту відповідно до умов трудового  або цивільно-правового договору (крім виплат,  зазначених у позиціях 7, 8)

258 706  _______
 20.   інші види доходів (не зазначені у позиціях 6-19)

1 749 300

_______
      Розділ ІІІ. Відомості про нерухоме майно
     
А. Майно, що перебуває у власності, в оренді чи на іншому праві користування декларанта,
та витрати декларанта на придбання такого майна або на користування ним

  


Перелік об’єктів  


Місцезна-
ходження
об’єкта (країна, адреса)  

  
Загальна площа (кв. м)

  
Сума витрат (грн) на

 придбання у власність  оренду чи на інше право користування
 25.  Квартири    39.4 _____ _____
       
      Розділ V. Відомості про вклади у банках, цінні папери та інші активи
      
А. Вклади у банках, цінні папери та інші активи, що перебувають у власності 
декларанта, та витрати декларанта на придбання таких активів (грн)

   Перелік фінансових зобов’язань  Усього  у тому числі за кордоном  
 45. Сума коштів на рахунках у банках та інших фінансових установах, у т. ч.: 18 129  _______  
           

 

 

 

 

Зателефонувати до суду   • 044 254 21 99 • 097 517 67 65 •