Facebook Twitter Youtube

Відділ управління персоналом


Начальник відділу – 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _

Відділ управління персоналом (далі - відділ) є самостійним структурним підрозділом апарату Шостого апеляційного адміністративного суду (далі - суд) і підпорядковується безпосередньо керівнику апарату.

Основними завданнями відділу є:

реалізація державної політики з питань управління персоналом у суді;

забезпечення здійснення керівником апарату своїх повноважень з питань управління персоналом;

забезпечення організаційного розвитку суду;

добір персоналу в апарат суду;

прогнозування розвитку персоналу, заохочення працівників до службової кар'єри, підвищення рівня їх професійної компетентності;

здійснення аналітичної та організаційної роботи з кадрового менеджменту;

організаційно-методичне керівництво та контроль за роботою з персоналом в апараті суду;

документальне оформлення вступу на державну службу, її проходження та припинення.

 

У своїй діяльності відділ керується Конституцією України, Кодексом законів про працю України, Законом України «Про державну службу», «Про судоустрій та статус суддів», Інструкцією з діловодства в місцевих та апеляційних судах України, Положенням про апарат Шостого апеляційного адміністративного суду, Положенням про автоматизовану систему документообігу суду, Положенням про відділ управління персоналом Шостого апеляційного адміністративного суду, наказами та розпорядженнями керівицтва суду та іншими нормативно-правовими актами, міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України та центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби, Типовим положенням про службу управління персоналом державного органу.

Зателефонувати до суду   • 044 254 21 99 • 097 517 67 65 •