Facebook Twitter Youtube

Відділ правового забезпечення, розгляду звернень громадян та доступу до публічної інформації

Заступник начальника відділу – Карпушова Катерина Геннадіївна
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Відділ правового забезпечення, розгляду звернень громадян та доступу до публічної інформації (далі - відділ) є самостійним структурним підрозділом апарату Шостого апеляційного адміністративного суду (далі - суд). 

Основним завданням відділу є здійснення правової роботи, ведення претензійної, позовної і договірної роботи, розгляд звернень та запитів фізичних і юридичних осіб.   

Основними функціями відділу є:

організація правової роботи, спрямованої на забезпечення правильного застосування, неухильного додержання та виконання вимог актів законодавства, інших нормативних документів працівниками суду під час виконання покладених на них завдань і функціональних обов'язків;

перегляд, самостійно або разом з іншими самостійними структурними підрозділами та працівниками суду, локальних актів суду з метою приведення їх у відповідність із вимогами чинного законодавства. Підготовка пропозицій щодо внесення до локальних актів суду змін, доповнень або визнання їх такими, що втратили чинність;

правова експертиза та розробка проєктів локальних актів суду, договорів, документів, аналіз інших офіційних документів нормативно-правового характеру;

погодження у встановленому порядку проєктів договорів та у разі необхідності - надання правових висновків з проблемних питань, які виникають при їх підготовці, укладенні та виконанні;

погодження у встановленому порядку проектів наказів і розпоряджень, що подаються на підпис голові суду і керівнику апарату;

надання правових висновків з питань, що виникають у діяльності суду; 

представництво у встановленому законодавством порядку інтересів суду в судах, інших органах державної влади, у відносинах із підприємствами, установами, організаціями незалежно від підпорядкування, форм власності та організаційно-правової форми;

ведення претензійної і позовної роботи; підготовка та подання претензій, позовних заяв, інших документів, пов'язаних з досудовим та судовим врегулюванням спорів;

постійний моніторинг актуальності нормативно-правових актів з питань судоустрою, судочинства, адміністративної юстиції, статус суддів, розмежування юрисдикції та судового адміністрування; стадій проходження законопроектів у вказаних сферах; участь у розробці та аналізі пропозицій до нормативно-правових актів;

підготовка аналітичної інформації за результатами огляду тематичних статей та матеріалів, опублікованих в періодичній пресі (електронних виданнях), щодо проблемних питань судочинства та застосування норм законодавства;

вивчення матеріалів за наслідками перевірок, ревізій, інвентаризації та надання правових висновків;

якісне, об'єктивне і своєчасне опрацювання звернень громадян та запитів фізичних і юридичних осіб;

здійснення роботи з питань доступу до публічної інформації в суді;

опрацювання заяв про повернення помилково зарахованих до бюджету або надміру зарахованих до бюджету зборів, платежів та інших доходів бюджету (судового збору), а також підготовка відповідних подань;

виконання інших функцій відповідно до завдань відділу.

У своїй діяльності відділ керується Конституцією України, Кодексом адміністративного судочинства України, Законами України «Про державну службу», «Про запобігання корупції», «Про судоустрій і статус суддів», «Про звернення громадян», «Про доступ до публічної інформації», «Про інформацію» та іншими законами України, Інструкцією з діловодства в місцевих та апеляційних судах України, Положенням про автоматизовану систему документообігу суду, Положенням про порядок функціонування окремих підсистем Єдиної судово-телекомунікаційної системи, Положенням про відділ правового забезпечення, розгляду звернень громадян та доступу до публічної інформації Шостого апеляційного адміністративного суду, наказами і розпорядженнями керівництва суду та іншими нормативно-правовими актами, організаційно-розпорядчими документами.

Зателефонувати до суду   • 044 254 21 99 • 097 517 67 65 •