Facebook Twitter Youtube

Відділ планово-фінансової діяльності, бухгалтерського обліку та звітності

Начальник відділу  Білоус Людмила Іванівна

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Відділ планово-фінансової діяльності, бухгалтерського обліку та звітності (далі - відділ) є самостійним структурним підрозділом апарату Шостого апеляційного адміністративного суду (далі - суд).

Основними завданнями відділу є:

ведення бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності суду та складення звітності;

відображення у документах достовірної та у повному обсязі інформації про господарські операції і результати діяльності, необхідної для оперативного управління бюджетними призначеннями (асигнуваннями) та фінансовими і матеріальними (нематеріальними) ресурсами;

забезпечення дотримання бюджетного законодавства при взятті бюджетних зобов'язань, своєчасного подання на реєстрацію таких  зобов'язань, здійснення платежів відповідно до взятих бюджетних зобов'язань, достовірного та у повному обсязі відображення операцій у бухгалтерському обліку та звітності;

забезпечення контролю за наявністю і рухом майна, використанням фінансових і матеріальних (нематеріальних) ресурсів відповідно до затверджених нормативів і кошторисів.

Відділ, відповідно до покладених на нього завдань:

веде бухгалтерський облік відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі, Закону України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні» а також інших нормативно-правових актів щодо ведення бухгалтерського обліку, в тому числі з використанням уніфікованої автоматизованої системи бухгалтерського обліку та звітності, що впроваджена та використовується в суді;

складає на підставі даних бухгалтерського обліку фінансову та бюджетну звітність, а також державну статистичну, зведену та іншу звітність (декларації) в порядку, встановленому законодавством;

здійснює поточний контроль за: дотриманням бюджетного законодавства при взятті бюджетних зобов'язань, їх реєстрації в органах Казначейства та здійсненням платежів відповідно до взятих бюджетних зобов'язань, правильністю зарахування та використання власних надходжень бюджетної установи;

своєчасно подає звітність;

своєчасно та у повному обсязі перераховує податки і збори (обов'язкові платежі) до відповідних бюджетів;

забезпечує дотримання вимог нормативно-правових актів щодо: використання фінансових, матеріальних (нематеріальних) та
інформаційних ресурсів під час прийняття та оформлення документів щодо проведення господарських операцій;            інвентаризації необоротних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів, документів, розрахунків та інших статей балансу;

проводить аналіз даних бухгалтерського обліку та звітності щодо причин зростання дебіторської та кредиторської заборгованості, розробляє та здійснює заходи щодо стягнення дебіторської та погашення кредиторської заборгованості, організовує та проводить роботу з її списання відповідно до законодавства; 

бере участь у роботі з оформлення матеріалів щодо нестачі, крадіжки грошових коштів та майна, псування активів;

здійснює заходи щодо усунення порушень і недоліків, виявлених під час контрольних заходів, проведених державними
органами та підрозділами бюджетної установи, що уповноважені здійснювати контроль за дотриманням вимог бюджетного законодавства;

забезпечує оприлюднення на Єдиному веб-порталі інформації щодо використання бюджетних коштів у строки та в порядку, передбаченими законодавством;

забезпечує аналіз та узагальнення пропозицій наданих структурними підрозділами апарату суду з відповідними обґрунтуваннями щодо обсягу бюджетних коштів, необхідних для виконання заходів передбачених бюджетною програмою у відповідному бюджетному періоді;

здійснює складання проєкту кошторису суду у відповідному бюджетному періоді;

готує та подає до Державної судової адміністрації України на погодження проєкт бюджетного запиту відповідно до вимог бюджетного кодексу;

приймає участь у проведені інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і документів, розрахунків та інших статей балансу і своєчасне відображення їх результатів в обліку;

готує разом з відділом управління персоналом штатний розпис суду та зміни до нього;

забезпечує користувачів у повному обсязі правдивою та неупередженою інформацією про фінансовий стан суду та рух бюджетних коштів;

забезпечує своєчасне і якісне виконання завдань та доручень керівництва з питань, що входять до компетенції відділу.

У своїй діяльності відділ керується Конституцією України, Законами України «Про державну службу», «Про запобігання корупції», «Про судоустрій і статус суддів», «Про бухгалтерській облік та фінансову звітність в Україні» та іншими законами України, актами Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства фінансів України, іншими актами законодавства, що регламентують бюджетні відносини і фінансово-господарську діяльність, Типовим положенням про бухгалтерську службу бюджетної установи, Інструкцією з діловодства в місцевих та апеляційних судах України, Положенням про відділ планово-фінансової діяльності, бухгалтерського обліку та звітності Шостого апеляційного адміністративного суду, наказами і розпорядженнями керівництва суду та іншими нормативно-правовими актами, організаційно-розпорядчими документами.

 

Телефон та факс відділу: (044) 254-22-19 

Зателефонувати до суду   • 044 254 21 99 • 097 517 67 65 •