Facebook Twitter Youtube

Закон як принцип роботи, Конституція як принцип життя

«Є Конституція» - виголос, який ознаменував доленосний та історичний момент в українському державотворенні. Ще 28 червня 1996 року, подолавши понад п’ять років, шість тисяч поправок, 15 проєктів, 24 години безперервної роботи та 315 голосів, була прийнята одна з найдемократичніших Конституцій в світі – наша Конституція України.

Цей день став визначальним для нашої країни, адже саме Конституція є правовим орієнтиром на розвиток і визначення прав та обов’язків всіх учасників суспільних правовідносин. Саме її прийняття сприяло утвердженню нашої держави як незалежної, демократичної та правової країни на мапі світу.

Але.. Чи ви коли небудь задумувались як закон пронизує ваше життя? Як від якості прописаних норм залежить правова свідомість людей у суспільстві?

Ми живемо з вами у непростий час і кожного дня для нас настають зміни. Ми маємо дотримуватись багатьох правил та обмежень, оскільки наші права закінчуються там де починаються права інших людей. І саме розуміння і прийняття норм Основного закону стає запорукою високих стандартів життя.

 Від кристальності «джерела» залежить розквіт нації. Ще з 1710 року наша країна славиться здобутками у царині філософсько-правової думки та державотворенні  завдяки непохитності у принципах, боротьбі за справедливість та прагненню до рівності та незалежності.

Одним з важливих питань Конституції України був поділ повноважень між гілками влади для належного виконання цілей держави та утвердження норм права. А тому будь-яка державна установа це не просто набір функцій, це в першу чергу люди, які мають втілювати принципи демократичної держави та громадянського суспільства на місцях.

Принципи та основи, які закладає Конституція України щодо організації суспільства можна прослідкувати і в роботі структурних підрозділів нашого суду. Саме виконання вимог Основного закону на місцях гарантує дотримання прав та свобод людей, досягнення принципів рівності та справедливості, а також сприяє розвитку нашої країни як правової держави.

То ж, які статті працівники Шостого апеляційного адміністративного суду вважають відображенням своєї роботи, цілей та завдань, які на них покладає держава:

 

Відділ управління персоналом

 “Людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю.

Права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Держава відповідає перед людиною за свою діяльність. Утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним обов'язком держави.”

Стаття 3 Конституції України

 Владислава НОВАК, начальниця відділу управління персоналом:

"Найперше і найголовніше з чим має справу відділ управління персоналом це людина та її історія (життєва, робоча, особиста). Від якості виконання структурним підрозділом безпосередніх обов’язків, рівня формування кадрової політики та розвитку організаційної культури залежить на скільки працівник зможе реалізувати свій потенціал та таланти. А тому відповідно, саме орієнтація на людину як соціальну цінність, створення належних умов для її розвитку та дотримання прав, гарантованих Конституцією України,  є основним орієнтиром при виконанні повсякденних завдань та втілення ідей.

При цьому для працівників відділу управління персоналом найулюбленішими статтями  Конституції України є:

Стаття 48 Конституції України: «Кожен має право на достатній життєвий рівень для себе і своєї сім'ї, що включає достатнє харчування, одяг, житло.»

Частина перша та друга статті 34 Конституції України: «Кожному гарантується право на свободу думки і слова, на вільне вираження своїх поглядів і переконань.

Кожен має право вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію усно, письмово або в інший спосіб - на свій вибір.»"

 

Відділ по забезпеченню роботи керівника апарату

«Правосуддя в Україні здійснюють виключно суди.

Делегування функцій судів, а також привласнення цих функцій іншими органами чи посадовими особами не допускаються.»

Частина перша та друга статті 124 Конституції України

«Правосуддя здійснюють судді. У визначених законом випадках правосуддя здійснюється за участю присяжних.»

Частина перша статті 127 Конституції України 

 Світлана ЧЕРНЯХІВСЬКА, начальниця відділу по забезпеченню роботи керівника апарату:

"Основним завданням апарату суду є створення належних умов діяльності суду для виконання суддями покладених на них повноважень. Для безперервного функціонування суду і всіх його структурних підрозділів необхідним є щоденна злагоджена робота, яку організовує керівництво. Велика кількість доручень, розпоряджень, наказів та контроль їх виконання забезпечує саме наш відділ. Виконуючи свою роботу, ми ставимо собі за мету налагодити комунікацію між судом та громадянами, створити систему прийняття рішень та  ефективної взаємодії всіх працівників суду."

 

Відділ правової роботи

«Правовий порядок в Україні ґрунтується на засадах, відповідно до яких ніхто не може бути примушений робити те, що не передбачено законодавством.

Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.»

Стаття 19 Конституції України

 Ярослав РЕЗНІК, начальник відділу правової роботи:

"Дана стаття є актуальною з огляду на основну функцію відділу правової роботи, яка спрямована на забезпечення правильного застосування, неухильного додержання та запобігання невиконання вимог актів законодавства, інших нормативних документів працівниками суду під час виконання покладених на них завдань і функціональних обов’язків."

 

 Відділ прийому та надання інформаційних послуг (інформаційний центр)

« Усі мають право направляти індивідуальні чи колективні письмові звернення або особисто звертатися до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових і службових осіб цих органів, що зобов'язані розглянути звернення і дати обґрунтовану відповідь у встановлений законом строк.»

 Стаття 40 Конституції України

 Антоніна КОВАЛЕНКО, начальниця відділу прийому та надання інформаційних послуг (інформаційний центр):

"Цілком зрозуміло, що ефективне забезпечення прав, свобод і законних інтересів громадян може бути належним лише за умов, коли структура, форми діяльності, сам стиль праці, ставлення до людини в державному органі зі сторони кожного працівника будуть оптимальними у плані відчуття та швидкого реагування на будь-які негативні моменти, які стримують у тому чи іншому випадку практичне здійснення прав і свобод, а також законних інтересів членів суспільства.

 Із зверненнями, письмовими клопотаннями та заявами працівники відділу мають справу щодня, зокрема, відділом опрацьовується понад 1000 документів щотижня. Особливістю роботи відділу є те, що всю кореспонденцію необхідно зареєструвати  в день її надходження, і не зважаючи на велику завантаженість, з метою недопущення порушення конституційних прав громадян, працівники відділу намагаються виконувати свою роботу вчасно та якісно."

 

Відділ матеріально-технічного та господарського забезпечення

“Людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю.

Права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Держава відповідає перед людиною за свою діяльність. Утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним обов'язком держави.”

Стаття 3 Конституції України

«Кожен має право на належні, безпечні і здорові умови праці, на заробітну плату, не нижчу від визначеної законом.»

Частина четверта статті 43 Конституції України

 Олександр ЛЕВІЩЕНКО, начальник відділу матеріально-технічного та господарського забезпечення:

"В своїй роботі ми однаково відносимось до всіх, ми цінуємо кожного, але не створюємо привілеїв для когось. Для нас важливим є організація належних та безпечних умов праці для колег, забезпечення їх всіма необхідними речами для ефективного виконання роботи. Ми стежимо за тим, щоб працівникам та громадянам було комфортно та зручно перебувати у суді."

 

 Відділ (служба) судових розпорядників

«Кожна людина має право на свободу та особисту недоторканність.

Ніхто не може бути заарештований або триматися під вартою інакше як за вмотивованим рішенням суду і тільки на підставах та в порядку, встановлених законом.»

Стаття 29 Конституції України 

«За неповагу до суду чи судді винні особи притягаються до юридичної відповідальності.»

Частина п’ята статті 129 Конституції України 

 Володимир ПОРОХНЯ, начальник відділу (служби) судових розпорядників:

"Основним завданням служби судових розпорядників є забезпечення процесуального порядку під час проведення судового засідання та додержання особами, які є в суді, встановлених правил, виконання учасниками судового процесу та іншими особами, які перебувають у залі судового засідання, розпоряджень головуючого судді в судовому засіданні. Знання судовими розпорядниками норм права та неухильне їх виконання є запорукою дотримання прав і свобод людини, гарантованих Конституцією України."

 

Сектор публічних закупівель

«Кожен зобов'язаний неухильно додержуватися Конституції України та законів України, не посягати на права і свободи, честь і гідність інших людей.

Незнання законів не звільняє від юридичної відповідальності.»

Стаття 68 Конституції України

 Наталія НИКИТЕНКО, завідувачка сектору публічних закупівель:

"Приписи статті 68 Конституції України найбільше відповідають меті та завданням сектору, адже при здійсненні публічних закупівель товарів, робіт і послуг потрібно дотримуватися вимог законодавства, принципів здійснення публічних закупівель та недискримінації учасників.

А найулюбленішою є стаття 45 Конституції України - кожен, хто працює, має право на відпочинок!"

 

Відділ інформаційно-технічного забезпечення

«Захист суверенітету і територіальної цілісності України, забезпечення її економічної та інформаційної безпеки є найважливішими функціями держави, справою всього Українського народу.»

 Стаття 17 Конституції України

 Сергій ДЕГТЯР, заступник начальника відділу інформаційно-технічного забезпечення:

"В наш час завдяки технологіям комунікація між людьми не має меж чи кордонів. Це спрощує нам життя та відкриває доступ до необмежених ресурсів. А тому інформаційна безпека є одним з пріоритетних завдань держави, оскільки кіберпростір і його вплив відображаються на всіх сферах життєдіяльності країни. В суді важливим є забезпечення захисту інформації в інформаційних системах та супроводження процесу обміну інформацією між судом та іншими органами судової та державної влади України, що і складає основу наших обов’язків."

 

 Відділ планово-фінансової діяльності, бухгалтерського обліку та звітності

«Кожен має право на належні, безпечні і здорові умови праці, на заробітну плату, не нижчу від визначеної законом.»

Частина четверта статті 43 Конституції України

 «Кожен зобов'язаний сплачувати податки і збори в порядку і розмірах, встановлених законом.»

Частина перша статті 67 Конституції України 

 «Держава забезпечує фінансування та належні умови для функціонування судів і діяльності суддів. У Державному бюджеті України окремо визначаються видатки на утримання судів з урахуванням пропозицій Вищої ради правосуддя.

Розмір винагороди судді встановлюється законом про судоустрій.»

Стаття 130 Конституції України

 Людмила БІЛОУС, начальниця відділу планово-фінансової діяльності, бухгалтерського обліку та звітності:

"Одним з основних завдань відділу є нарахування та виплата заробітної плати суддям та працівникам апарату суду,  своєчасне перерахування податків та зборів в порядку і розмірах, встановлених законом, а також дотримання бюджетного законодавства при здійсненні завдань та фукнцій. Забезпечення та виконання вимог статті 43 Конституції України, яка передбачає право кожного на працю, є важливим аспектом роботи відділу, адже  включає можливість заробляти собі на життя працею, яку людина вільно обирає або на яку вільно погоджується, та своєчасно одержує винагороду за неї."

 

 Відділ документального забезпечення та контролю (канцелярія)

«Права і свободи людини і громадянина захищаються судом.

Кожному гарантується право на оскарження в суді рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб.»

Стаття 55 Конституції України

«Чергові вибори до Верховної Ради України відбуваються в останню неділю жовтня п’ятого року повноважень Верховної Ради України.

Позачергові вибори до Верховної Ради України призначаються Президентом України і проводяться в період шістдесяти днів з дня опублікування рішення про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України.

Порядок проведення виборів народних депутатів України встановлюється законом.»

Стаття 77 Конституції України

 Валентина КОЛУМБЕТ, начальниця відділу документального забезпечення та контролю (канцелярія):

"Важливість суду, його роль в суспільному житті досить чітко визначає саме стаття 55 Конституції України.  Саме тому вчасна реєстрація та передача суддям позовних заяв та апеляційних скарг є важливою складовою доступу людей до правосуддя та забезпечення конституційних прав. Також, розглядаючи публічно-правові спори, Шостий ААС як суд в системі адміністративної юстиції досить часто зіштовхується з оскарженням рішень, дій та бездіяльності Центральної виборчої комісії, дій кандидатів на пост Президента України. У зв’язку з цим, виборчий процес є важливою складовою нашої повсякденної роботи.

 

Отже, варто зазначити, що певні статті є найпопулярнішими чи найвідомішими через своє застосування. Також важливим є гарантування задекларованих принципів як органами державної влади так і прагнення самих людей дотримуватись вимог Основного закону України. Адже в країні, яка йде шляхом дотримання прав громадян, побудови соціальної держави та  правового суспільства, основне джерело права є саме «джерелом», а не способом примусу.

Тож ми з вами всі різні, маємо різні функції і завдання. Але… Мета у нас і в роботі і в житті зараз одна."

 

«Україна є суверенна і незалежна, демократична, соціальна, правова держава.»

Стаття 1 Конституції України

 

А для Вас, яка стаття Конституції України є найулюбленішою чи найкращою?

Зателефонувати до суду   • 044 254 21 99 • 097 517 67 65 •